艢wiadectwo bezpiecze艅stwa przemys艂owego
Doradzamy i wspieramy firmy w pracach zwi膮zanych z uzyskaniem 艣wiadectwa bezpiecze艅stwa przemys艂owego.
Pe艂na zdolno艣膰 firmy do przetwarzania informacji niejawnych, czyli zdolno艣膰聽do przetwarzania tych informacji r贸wnie偶 we w艂asnych systemach teleinformatycznych, stanowi warunek konieczny, aby firma mog艂a ubiega膰 si臋
o 艣wiadectwo bezpiecze艅stwa przemys艂owego I stopnia.
Zdolno艣膰 do przetwarzania informacji niejawnych o okre艣lonej (wymaganej) klauzuli lub wr臋cz posiadanie przez firm臋 艣wiadectwa bezpiecze艅stwa przemys艂owego
I stopnia dla okre艣lonej (wymaganej) klauzuli:
 • stanowi jedno z wa偶nych wymaga艅 dla dostawc贸w, kt贸re s膮 zamieszczane przez zamawiaj膮cych w Specyfikacjach Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia (SIWZ);
 • bywa cz臋sto warunkiem koniecznym przyst膮pienia do post臋powa艅 przetargowych.
Powy偶sze kwestie maj膮 szczeg贸lne znaczenie w dziedzinie dostaw na potrzeby Resort贸w: Obrony Narodowej, Spraw Wewn臋trznych, Administracji i Cyfryzacji, dostaw dla s艂u偶b specjalnych, ministerstw i instytucji centralnych.
Bior膮c pod uwag臋 powy偶sze aspekty, firma d膮偶膮c do osi膮gni臋cia znacz膮cej pozycji na rynku ww. dostaw, powinna powa偶nie rozwa偶y膰 ubieganie si臋
o 艣wiadectwo bezpiecze艅stwa przemys艂owego I stopnia oraz 艣wiadectwo akredytacji bezpiecze艅stwa teleinformatycznego.
W ramach przygotowania do post臋powania bezpiecze艅stwa wspieramy firmy w zakresie:
 1. Utworzenia Pionu Ochrony Informacji Niejawnych oraz systemu ochrony informacji niejawnych.
 2. Wdra偶ania wewn臋trznych dokument贸w prawnych reguluj膮cych ochron臋 informacji niejawnych.
 3. Ustanowienia strefy ochronnej I, strefy ochronnej II oraz strefy ochronnej III zgodnie z kryteriami okre艣lonymi w 搂 5 ust. 1. Rozporz膮dzenia Prezesa Rady Ministr贸w z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2012 r., poz. 683).
 4. wydzielenie pomieszcze艅 w strefie ochronnej I (strefie ochronnej II):
 • Kancelarii tajnej;
 • Czytelni kancelarii tajnej;
 • systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych.
 1. Zaprojektowania systemu 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa fizycznego dla stref ochronnych i pomieszcze艅 w tych strefach na podstawie wykonanego dokumentu okre艣laj膮cego poziom zagro偶e艅 zwi膮zanych z utrat膮 poufno艣ci, integralno艣cilub dost臋pno艣ci informacji niejawnych 鈥 zgodnie z 聽Rozporz膮dzeniem Prezesa Rady Ministr贸w z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2012 r., poz. 683).
 1. Dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia systemu 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa fizycznego dla pomieszcze艅 stref ochronnych. Wymagane certyfikaty element贸w 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa fizycznego – zgodnie z Rozporz膮dzeniem.
 2. Wykonania dokumentu szacowania ryzyka dla bezpiecze艅stwa informacji niejawnych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym, zgodnie z wymaganiami okre艣lonymi w:
 • Rozporz膮dzeniu Prezesa Rady Ministr贸w z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymaga艅 聽bezpiecze艅stwa teleinformatycznego (Dz. U.
  z 2011 r. nr 159, poz. 948
  );
 • dokumencie Departamentu Bezpiecze艅stwa Teleinformatycznego Agencji Bezpiecze艅stwa Wewn臋trznego: Szczeg贸艂owe zalecenia dotycz膮ce analizy oraz zarz膮dzania ryzykiem w systemach teleinformatycznych, wersja 2.0, sierpie艅 2011 r.;
 • normie PN-ISO/IEC 27005:2010 – Technika informatyczna 鈥 Techniki bezpiecze艅stwa — Zarz膮dzanie ryzykiem w bezpiecze艅stwie informacji.
 1. Zaprojektowania systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych z uwzgl臋dnieniem:
 • wymaga艅 ustawowych;
 • zalece艅 Departament Bezpiecze艅stwa Teleinformatycznego Agencji Bezpiecze艅stwa Wewn臋trznego;
 • Certyfikatu Ochrony Elektromagnetycznej okre艣laj膮cego tzw. Sprz臋tow膮 Stref臋 Ochrony Elektromagnetycznej (SSOE) 鈥 wydanego przez DBTI ABW na wniosek Zamawiaj膮cego;
 • wynik贸w szacowania ryzyka.
 1. Dostarczenia i zainstalowania systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych (w tym spe艂niaj膮cego wymagania w zakresie ochrony elektromagnetycznej, okre艣lone w dokumencie NATO SDIP-27 wrazz Certyfikatem Ochrony Elektromagnetycznej wydanym przez Jednostk臋 Certyfikuj膮c膮 Departamentu Bezpiecze艅stwa Teleinformatycznego Agencji Bezpiecze艅stwa Wewn臋trznego.
 2. Wykonania wzoru dokumentacji bezpiecze艅stwa teleinformatycznego (Szczeg贸lnych Wymaga艅 Bezpiecze艅stwa i Procedur Bezpiecznej Eksploatacji)聽 dla systemu, 鈥 zgodnie z wymaganiami okre艣lonymi w dokumentach ustawowych oraz zaleceniach DBTI ABW.
 3. Wype艂nienia i przes艂ania kwestionariusza bezpiecze艅stwa przemys艂owego wraz z za艂膮cznikami.
 4. Wype艂nienia i przes艂ania wniosku o akredytacj臋 bezpiecze艅stwa teleinformatycznego.
 5. Opracowania wymaganych ustawowo instrukcji, plan贸w i innych dokument贸w.
 6. Przeszkolenia wytypowanego personelu.
聽聽
艢wiadectwo akredytacji bezpiecze艅stwa teleinformatycznego.
Zapewnienie w艂a艣ciwej ochrony informacji niejawnych przetwarzanych
w systemach teleinformatycznych jest bardzo wa偶nym sk艂adnikiem systemu ochrony informacji niejawnych w firmie, bior膮c pod uwag臋 kilka aspekt贸w:聽聽聽聽聽
 • stanowi istotny element Polityki Bezpiecze艅stwa firmy (instytucji);
 • warunkuje zdolno艣膰 do przetwarzania informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych firmy;
 • pozwala uzyska膰 艣wiadectwo akredytacji bezpiecze艅stwa teleinformatycznego;
 • jest warunkiem koniecznym uzyskania przez podmiot 艣wiadectwa bezpiecze艅stwa przemys艂owego I stopnia.
Problematyka ochrony informacji niejawnych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych zosta艂a jako bezpiecze艅stwo teleinformatyczne prawnie uregulowana w:
o聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Rozdziale 8 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r.Nr 182 poz. 1228);
o聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Rozporz膮dzeniu Prezesa Rady Ministr贸w z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymaga艅 聽bezpiecze艅stwa teleinformatycznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 159, poz. 948).
Pe艂na zdolno艣膰 do przetwarzania informacji niejawnych, czyli zdolno艣膰
do przetwarzania tych informacji r贸wnie偶 we w艂asnych systemach teleinformatycznych, stanowi warunek konieczny, aby firma mog艂a ubiega膰 si臋
o 艣wiadectwo bezpiecze艅stwa przemys艂owego I stopnia. Aby firma mog艂a osi膮gn膮膰 zdolno艣膰 do przetwarzania informacji niejawnych we w艂asnym systemie teleinformatycznym musi uzyska膰 dla tego systemu 艣wiadectwo akredytacji bezpiecze艅stwa teleinformatycznego, kt贸re wydaje (dla klauzuli od Poufne wzwy偶), na zasadach i w trybie okre艣lonym w ww. Ustawie, Departament Bezpiecze艅stwa Teleinformatycznego Agencji Bezpiecze艅stwa Wewn臋trznego.
Proces akredytacji systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych jest dla firmy przedsi臋wzi臋ciem do艣膰 z艂o偶onym oraz poci膮gaj膮cym
za sob膮 okre艣lone koszty. Aby osi膮gn膮膰 sukces, nale偶y w firmie zrealizowa膰
w okre艣lonej kolejno艣ci szereg przedsi臋wzi臋膰 organizacyjnych, technicznych,
a tak偶e finansowych.
Wdro偶enie w firmie systemu do przetwarzania informacji niejawnych powinno by膰 poprzedzone jego w艂a艣ciwym zaprojektowaniem z uwzgl臋dnieniem wymaga艅 ustawowych oraz wymaga艅 okre艣lonych w dokumentach (zaleceniach) Departamentu Bezpiecze艅stwa Teleinformatycznego Agencji Bezpiecze艅stwa Wewn臋trznego.
Wspieramy firmy i instytucje w procesach projektowania, wdra偶ania
i przygotowania systemu teleinformatycznego do akredytacji poprzez m.in.:
 1. Okre艣lanie zakresu, charakteru i klauzuli informacji niejawnych przewidzianych do przetwarzania w systemie teleinformatycznym.
 2. Opracowanie i wprowadzenie zarz膮dze艅 Kierownika Jednostki Organizacyjnej zwi膮zanych z bezpiecze艅stwem teleinformatycznym.
 3. Wykonanie dokumentu: Szacowanie ryzyka dla bezpiecze艅stwa informacji niejawnych przetwarzanych w systemie, zgodnie z wymaganiami okre艣lonymi w:

  • Rozporz膮dzeniu Prezesa Rady Ministr贸w z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymaga艅 聽bezpiecze艅stwa teleinformatycznego (Dz. U. z 2011 r. nr 159, poz. 948);
  • dokumencie Departamentu Bezpiecze艅stwa Teleinformatycznego Agencji Bezpiecze艅stwa Wewn臋trznego: Szczeg贸艂owe zalecenia dotycz膮ce analizy oraz zarz膮dzania ryzykiem w systemach teleinformatycznych, wersja 2.0, sierpie艅 2011 r.;
  • normie PN-ISO/IEC 27005:2010 – Technika informatyczna 鈥 Techniki bezpiecze艅stwa — Zarz膮dzanie ryzykiem w bezpiecze艅stwie informacji.
 4. Zaprojektowanie systemu teleinformatycznego z uwzgl臋dnieniem wynik贸w szacowania ryzyka oraz wymaga艅 dotycz膮cych m.in.:Pomoc w zakupie i instalacji niezb臋dnych urz膮dze艅 鈥 np. autonomicznego stanowiska komputerowego: zestaw komputerowy o obni偶onym poziomie emisji elektromagnetycznych, spe艂niaj膮cy wymagania w zakresie ochrony elektromagnetycznej, okre艣lone w dokumencie NATO SDIP-27

  • bezpiecze艅stwa osobowego i kontroli dost臋pu;
  • bezpiecze艅stwa fizycznego;
  • ochrony elektromagnetycznej;
  • ochrony kryptograficznej;
  • zapewnienia ci膮g艂o艣ci dzia艂ania;
  • zarz膮dzania konfiguracj膮 systemu.
 5. wraz z Certyfikatem Ochrony Elektromagnetycznej wydanym przez Departament Bezpiecze艅stwa Teleinformatycznego Agencji Bezpiecze艅stwa Wewn臋trznego. Przy聽 doborze zestawu komputerowego uwzgl臋dniamy Certyfikat Ochrony Elektromagnetycznej okre艣laj膮cy SSOE.
 6. Wykonanie, zgodnie z wymaganiami dokument贸w ustawowych oraz zaleceniami DBTI ABW, dokumentacji bezpiecze艅stwa teleinformatycznego dla cel贸w akredytacji bezpiecze艅stwa teleinformatycznego:

  • Szczeg贸lne Wymagania Bezpiecze艅stwa (SWB) systemu teleinformatycznego;
  • Procedury Bezpiecznej Eksploatacji (PBE) systemu teleinformatycznego.
Wy偶ej wymienione dokumenty opracowujemy zgodnie z wymaganiami okre艣lonymi w:
 • dokumentach ustawowych;
 • Zaleceniach dotycz膮cych bezpiecze艅stwa teleinformatycznego, wersja 2.2, sierpie艅 2011 r.;
 • Szczeg贸艂owych zaleceniach dotycz膮ce opracowywania dokument贸w Szczeg贸lnych Wymaga艅 Bezpiecze艅stwa dla system贸w i sieci teleinformatycznych (SWB)聽 – wersja 2.2, grudzie艅 2006 r.;
 • Szczeg贸艂owych zaleceniach dotycz膮ce opracowywania dokument贸w Procedur Bezpiecznej Eksploatacji system贸w i sieci teleinformatycznych (PBE) 鈥 wersja 2.2, grudzie艅 2006 r.
 1. Przygotowanie firmy do audytu w ramach akredytacji bezpiecze艅stwa teleinformatycznego, realizowanego przez ekspert贸w z Departamentu Bezpiecze艅stwa Teleinformatycznego Agencji Bezpiecze艅stwa Wewn臋trznego.
W艂a艣ciwe, zgodne z wymaganiami oraz profesjonalne zaprojektowanie i wdro偶enie ochrony informacji niejawnych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych jest dla firmy spraw膮 podstawow膮 dla:
o聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 uzyskania 艣wiadectwa akredytacji bezpiecze艅stwa teleinformatycznego;
o聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 uzyskania 艣wiadectwa bezpiecze艅stwa przemys艂owego I stopnia;
o聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 optymalizacji koszt贸w zwi膮zanych z wdro偶eniem systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych oraz zbudowaniem w firmie sp贸jnego, skutecznego i efektywnego systemu ochrony informacji niejawnych 聽聽
Wdro偶enie i certyfikacja systemu zarz膮dzania jako艣ci膮 zgodnego z norm膮
PN-EN ISO 9001 oraz dokumentami standaryzacyjnymi NATO AQAP.
Doradzamy i wspieramy merytorycznie firmy w zakresie:
 1. Wdro偶enia i certyfikowania systemu zarz膮dzania jako艣ci膮 zgodnego
  z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarz膮dzania jako艣ci膮 — Wymagania.
 2. Wdro偶enia i certyfikowania systemu zarz膮dzania jako艣ci膮 zgodnego
  z wymaganiami (w zale偶no艣ci od zakresu dzia艂ania firmy) z poni偶szych norm:
 • AQAP 2110„Wymagania NATO dotycz膮ce zapewnienia jako艣ci w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji”.
 • AQAP 2210–聽„Wymagania uzupe艂niaj膮ce NATO do AQAP 2110 dotycz膮ce zapewnienia jako艣ci oprogramowania”.
 • AQAP 2120„Wymagania NATO dotycz膮ce zapewnienia jako艣ci
  w produkcji”.
 • AQAP 2130„Wymagania NATO dotycz膮ce zapewnienia jako艣ci
  w kontroli i badaniach”.
W ramach wdro偶enia i ustanowienia ww. system贸w zarz膮dzania wsp贸艂pracujecie Pa艅stwo z kompetentnymi i do艣wiadczonymi osobami (auditorami).聽
Wdro偶enie i certyfikacja wewn臋trznego systemu kontroli (WSK).
Wdro偶ony, certyfikowany wewn臋trzny system kontroli WSK jest warunkiem koniecznym przy wielu umowach (transakcjach) w obrocie z zagranic膮.
Oferujemy wsparcie merytoryczne we wdro偶eniu i ustanowieniu wewn臋trznego systemu kontroli (WSK) i przygotowaniu do certyfikacji.
W ramach wdro偶enia i ustanowienia wewn臋trznego systemu kontroli (WSK) wsp贸艂pracujecie Pa艅stwo z kompetentnymi i do艣wiadczonymi osobami (auditorami).聽
Uzyskanie koncesji MSW na wykonywanie dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a tak偶e obrotu technologi膮 o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Oferujemy wsparcie merytoryczne w przygotowaniu firmy (lokalizacji) oraz wszystkich niezb臋dnych dokument贸w, za艣wiadcze艅 i opinii do z艂o偶enia wniosku do Departamentu Zezwole艅 i Koncesji MSW.
Dokumenty odniesienia:
Ochrona informacji niejawnych.
1)聽聽聽聽聽聽聽 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 182 poz. 1228).
2)聽聽聽聽聽聽聽 Rozporz膮dzenie Prezesa Rady Ministr贸w z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymaga艅 聽bezpiecze艅stwa teleinformatycznego (Dz. U z 2011 r.
nr 159, poz. 948
).
3)聽聽聽聽聽聽聽 Rozporz膮dzenie Prezesa Rady Ministr贸w z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U. z dnia 19 czerwca 2012 r., poz. 683).
4)聽聽聽聽聽聽聽 Rozporz膮dzenie Prezesa Rady Ministr贸w z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 276 poz. 1631).
5)聽聽聽聽聽聽聽 Rozporz膮dzenie Rady Ministr贸w z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2013 r., poz. 11).
6)聽聽聽聽聽聽聽 Zarz膮dzenie Nr 28 Szefa Agencji Bezpiecze艅stwa Wewn臋trznego z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zasad wykonywania przez Agencj臋 Bezpiecze艅stwa Wewn臋trznego bada艅 ujawniaj膮cych inwigilacj臋 elektroniczn膮.
7)聽聽聽聽聽聽聽 Dokumenty wydane przez Departament Bezpiecze艅stwa Teleinformatycznego Agencji Bezpiecze艅stwa Wewn臋trznego:
 • Zalecenia dotycz膮ce bezpiecze艅stwa teleinformatycznego, wersja 2.2,sierpie艅 2011 r.;
 • Szczeg贸艂owe zalecenia dotycz膮ce analizy oraz zarz膮dzania ryzykiem
  w systemach teleinformatycznych,
  wersja 2.0, sierpie艅 2011 r.;
 • Szczeg贸艂owe zalecenia dotycz膮ce ochrony fizycznej system贸w i sieci teleinformatycznych, wersja 1.4, grudzie艅 2006 r.;
 • Wytyczne Departamentu Bezpiecze艅stwa Teleinformatycznego ABW
  w zakresie budowy 鈥瀞pecjalnych akustycznych stref bezpiecze艅stwa鈥 s艂u偶膮cych ochronie informacji niejawnych,
  wersja 1.0, luty 2013 r.;
 • Zalecenia dotycz膮ce ochrony elektromagnetycznej system贸w teleinformatycznych, wersja 4.4, wrzesie艅 2011 r.;
 • Zalecenia dotycz膮ce ustawienia zabezpiecze艅 systemu Windows 7 dla system贸w teleinformatycznych przetwarzaj膮cych informacje niejawne, wersja 1.1, sierpie艅 2011 r.;
 • Zalecenia dotycz膮ce opracowywania dokumentu Szczeg贸lnych Wymaga艅 Bezpiecze艅stwa dla systemu teleinformatycznego – wersja 2.1, czerwiec 2012 r.;
 • Szczeg贸艂owe zalecenia dotycz膮ce opracowywania dokument贸w Procedur Bezpiecznej Eksploatacji system贸w i sieci teleinformatycznych (PBE) 鈥 wersja 2.2, grudzie艅 2006 r.
8)聽聽聽聽聽聽聽 Norma PN-ISO/IEC 27005:2010 – Technika informatyczna 鈥 Techniki bezpiecze艅stwa — Zarz膮dzanie ryzykiem w bezpiecze艅stwie informacji.
Systemy zarz膮dzania jako艣ci膮 ISO/AQAP
1. 聽 PN-EN ISO 9001:2009P – Systemy zarz膮dzania jako艣ci膮 鈥 Wymagania.
2.聽聽聽PN-EN ISO 9004:2010P – Zarz膮dzanie ukierunkowane na trwa艂y sukces organizacji — Podej艣cie wykorzystuj膮ce zarz膮dzanie jako艣ci膮.
3.聽聽聽PN-EN ISO 9000:2006P – Systemy zarz膮dzania jako艣ci膮 — Podstawy i terminologia.
4. 聽 PN-EN ISO 10012:2004P – Systemy zarz膮dzania pomiarami — Wymagania dotycz膮ce proces贸w pomiarowych i wyposa偶enia pomiarowego.
5.聽聽聽PN-EN ISO 19011:2012P – Wytyczne dotycz膮ce auditowania system贸w zarz膮dzania
6. 聽 PN-ISO 10002:2006P – Zarz膮dzanie jako艣ci膮 — Zadowolenie klienta — Wytyczne dotycz膮ce post臋powania z reklamacjami w organizacjach.
7.聽聽聽 AQAP 2110:2009, wydanie 3聽–聽„Wymagania NATO dotycz膮ce zapewnienia jako艣ci w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji”.
8. 聽 AQAP 2210:2006, wydanie 1聽–聽„Wymagania uzupe艂niaj膮ce NATO do AQAP 2110 dotycz膮ce zapewnienia jako艣ci oprogramowania”.
9. 聽 AQAP 2120:2009, wydanie 3 – „Wymagania NATO dotycz膮ce zapewnienia jako艣ci w produkcji”.
10. AQAP 2130:2009, wydanie 3 – „Wymagania NATO dotycz膮ce zapewnienia jako艣ci w kontroli i badaniach”.
11 .AQAP 2105:2009, wydanie 2聽–聽„Wymagania NATO dotycz膮ce plan贸w jako艣ci dla wyrobu b臋d膮cego przedmiotem zam贸wienia”.
12. AQAP 2009: 2006聽–聽„Wytyczne NATO do stosowania AQAP serii 2000”.
Wewn臋trzny System Kontroli (WSK)
Polskie akty prawne
 1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranic膮 towarami, technologiami i us艂ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze艅stwa pa艅stwa, a tak偶e dla utrzymania mi臋dzynarodowego pokoju i bezpiecze艅stwa (Dz. U. 2004 r. nr 229, poz. 2315 z p贸藕n. zm.)
 2. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie dzia艂alno艣ci gospodarczej oraz o zmianie niekt贸rych innych ustaw (m.in. ustawy z 29 listopada 2000 r. o obrocie …) (Dz. U. 2009 r. nr 18, poz. 97).
 3. Rozporz膮dzenie Ministra Gospodarki聽 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obr贸t kt贸rym jest wymagane zezwolenie (Dz. U. 2013.541)
 4. Rozporz膮dzenie Rady Ministr贸w z dnia 20 pa藕dziernika 2009 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze艅stwa pa艅stwa (Dz.U. 2009 nr 183, poz. 1427)
 5. Rozporz膮dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 28 wrze艣nia 2004 r. w sprawie wzor贸w zezwole艅 indywidualnych lub globalnych na obr贸t towarami o znaczeniu strategicznym oraz wzoru certyfikatu importowego (Dz.U. Nr 220, poz. 2234).
 6. Rozporz膮dzeniu Ministra Gospodarki w sprawie ewidencji obrotu towaramio znaczeniu strategicznym z 10 maja 2013 r. (Dz. U. 2013, poz. 619).
 7. Rozporz膮dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 13 wrze艣nia 2004 r. w sprawie zakresu informacji przekazywanych organowi kontroli obrotu przez osoby fizyczne lub prawne dokonuj膮ce obrotu towarami o znaczeniu strategicznymw ramach zezwole艅 generalnych (Dz.U. Nr 209, poz. 2133).
 8. Rozporz膮dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 1 pa藕dziernika 2004 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikat贸w (Dz.U. nr 243, poz. 2431).
 9. Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z 23 grudnia 2010 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie w sprawie urz臋d贸w celnych, w kt贸rych mo偶e byc dokonywany eksport, import lub tranzyt towar贸w o znaczeniu strategicznym (Dz.U. 2010 Nr 257, poz. 1731).
 10. Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z 19 kwietnia 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia oraz wzoru pozwolenia na tranzyt towar贸w niekrajowych podw贸jnego zastosowania (Dz.U. Nr 43, poz. 404).
 11. Rozporz膮dzenie Prezesa Rady Ministr贸w z 15 wrze艣nia 2004 r. w sprawie wzoru zg艂oszenia zamiaru dokonania importu towaru podw贸jnego zastosowania (Dz.U. Nr 208, poz. 2119).
 12. Rozporz膮dzenie Ministra Gospodarki聽z 25 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru upowa偶nienia do przeprowadzania kontroli obrotu towarami, technologiamii us艂ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze艅stwa pa艅stwa, a tak偶e dla utrzymania mi臋dzynarodowego pokoju i bezpiecze艅stwa (Dz.U. Nr 33, poz. 163).
 13. Rozporz膮dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 22 wrze艣nia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru udzielonych zezwole艅 indywidualnychlub globalnych oraz os贸b fizycznych lub prawnych korzystaj膮cych z zezwole艅 generalnych (Dz.U. Nr 214, poz. 2174)
 14. Rozporz膮dzenie Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji z dnia13 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu przej艣膰 granicznych, przez kt贸re mog膮 by膰 wwo偶one na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywo偶one z tego terytorium materia艂y j膮drowe, 藕r贸d艂a promieniotw贸rcze, urz膮dzenia zawieraj膮ce takie 藕r贸d艂a, odpady promieniotw贸rcze i wypalone paliwo j膮drowe (Dz.U. Nr 89 poz. 513 z dn. 29.04.2011).
 15. Rozporz膮dzenie Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie okre艣lenia wzoru zgody przewozowej. Rozporz膮dzenie zosta艂o wydane na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 206 poz. 1221 z dn. 29.09.2011.)
 16. Rozporz膮dzenie Ministra Gospodarki聽z 3 sierpnia 2012 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego (Dz.U. 2012, poz. 893)
 17. Rozporz膮dzenie Ministra Gospodarki聽z 30 lipca 2012 r. w sprawie wzoru certyfikatu importowego (Dz.U. 2012, poz. 923)
 18. Rozporz膮dzenie Ministra Gospodarki聽z 30 lipca 2012 r. w sprawie wzoru wniosk贸w oraz zezwole艅 na obr贸t towarami o znaczeniu strategicznym (Dz.U. 2012, poz. 924)
Akty prawne UE
 1. Rozporz膮dzenie Rady (UE) nr 1067/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 267/2012 w sprawie 艣rodk贸w ograniczaj膮cych wobec Iranu.
 2. Rozporz膮dzenie Rady (UE) nr 1014/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie zmiany rozporz膮dzenia (WE) nr 765/2006 dotycz膮cego 艣rodk贸w ograniczaj膮cych wobec Bia艂orusi.
 3. Sprostowanie do Rozporz膮dzenia Komisji (UE) nr 36/2011 z 18 stycznia 2011 r. zmieniaj膮ce po raz 143 rozporz膮dzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzaj膮ce niekt贸re szczeg贸lne 艣rodki ograniczaj膮ce skierowane przeciwko niekt贸rym osobom i podmiotom zwi膮zanym z Osam膮 bin Ladenem, sieci膮 Al-Kaidai Talibami.
 4. Rozporz膮dzenie Rady (UE) NR 1137/2010 z 7 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany rozporz膮dzenia (WE) nr 147/2003 dotycz膮cego niekt贸rych 艣rodk贸w ograniczaj膮cych w odniesieniu do Somalii.
 5. Rozporz膮dzenie Komisji (WE) nr 242/2009 z dnia 20 marca 2009 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzaj膮ce niekt贸re szczeg贸lne 艣rodki ograniczaj膮ce skierowane przeciwko osobom naruszaj膮cym embargona bro艅 w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga.
 6. Rozporz膮dzenie Komisji (WE) nr 970/2007 z 17 sierpnia 2007 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie Rady (WE) nr 1184/2005 nak艂adaj膮ce pewne szczeg贸lne 艣rodki ograniczaj膮ce skierowane przeciwko niekt贸rym osobom utrudniaj膮cym proces pokojowy i 艂ami膮cym prawo mi臋dzynarodowe w konflikcie w regionie Darfurw Sudanie.
 7. Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 26/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotycz膮ce dalszych 艣rodk贸w ograniczaj膮cych w odniesieniu do Liberii.
 8. Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 173/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotycz膮ce niekt贸rych 艣rodk贸w ograniczaj膮cych w odniesieniu do Zimbabwe.
 9. Rozporz膮dzenie Komisji (WE) nr 385/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniaj膮ce Rozporz膮dzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przed艂u偶eniai wzmocnienia 艣rodk贸w ograniczaj膮cych wobec Birmy/Zwi膮zku Myanmar, uchylaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 817/2006.
 10. Rozporz膮dzenie Komisji (WE) nr 1240/2008 r. z 10 grudnia 2008 r. nak艂adaj膮ce okre艣lone szczeg贸lne 艣rodki ograniczaj膮ce skierowane przeciwko niekt贸rym osobom i podmiotom w zwi膮zku z sytuacj膮 w Republice Wybrze偶a Ko艣ci S艂oniowej.
 11. Rozporz膮dzenie Rady (UE) nr 555/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie Rady (WE) nr 1412/2006 dotycz膮ce niekt贸rych 艣rodk贸w ograniczaj膮cych w odniesieniu do Libanu.
 12. Rozporz膮dzenie Rady (WE) nr 154/2009 z dnia 23 lutego 2009 zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1859/2005 nak艂adaj膮ce pewne 艣rodki ograniczaj膮ce
  w stosunku do Uzbekistanu
  .
 13. Rozporz膮dzenie Komisji (WE) nr 389/2009 z 12 maja 2009 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie Rady (WE) 329/2007 dotycz膮ce 艣rodk贸w ograniczaj膮cych skierowanych przeciwko Korea艅skiej Republice Ludowo-Demokratycznej.
 14. Wsp贸lne stanowisko Rady 2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. okre艣laj膮ce wsp贸lne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprz臋tu wojskowego (Dz. U. UE L335 z 13.12.2008 r.).
 15. Wsp贸lny wykaz uzbrojenia Unii Europejskiej przyj臋ty przez Rad臋 21 lutego
  2011 r.
  (Dz. U. z 18.03.2011 r. C86/1).
 16. Ustawa聽z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia艂alno艣ci gospodarczej (Dz. U.
  z 2013, poz. 672, z p贸藕n. zm
  .).
 17. Ustawa聽z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu dzia艂alno艣ci gospodarczejw zakresie wytwarzania i obrotu materia艂ami wybuchowymi, broni膮, amunicj膮 oraz wyrobami i technologi膮 o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1017, z p贸藕n. zm.).
 18. Ustawa聽聽z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranic膮 towarami, technologiami i us艂ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze艅stwa pa艅stwa, a tak偶e dla utrzymania mi臋dzynarodowego pokoju聽i bezpiecze艅stwa (Dz. U. z 2013, poz. 194).
 19. Ustawa聽z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie os贸b i mienia (Dz. U. z 2005 r.
  Nr 145, poz. 1221, z p贸藕n. zm.
  ).
 20. Rozporz膮dzenie Ministra Spraw Wewn臋trznych聽z dnia 2 lutego 2012 r.w sprawie wzoru wniosku o udzielenie koncesji lub zmian臋 koncesjina wykonywanie dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia艂ami wybuchowymi, broni膮, amunicj膮 oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a tak偶e obrotu technologi膮 o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 234).
 21. Rozporz膮dzenie Ministra Gospodarki聽z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wymaga艅 systemu oceny jako艣ci produkcji materia艂贸w wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrob贸w o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U.
  z 2001 r., Nr 152, poz.1730, z p贸藕n. zm.
  ).
 22. Rozporz膮dzenie Ministra Gospodarki聽 z dnia 11 pa藕dziernika聽 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie w sprawie jednoznacznego oznaczenia materia艂贸w wybuchowych przeznaczonych do u偶ytku cywilnego, oznaczania obiekt贸w produkcyjnych oraz rejestru oznacze艅 (Dz. U. z 2011 r., Nr 251,聽 poz. 1506).
 23. Rozporz膮dzenie Rady Ministr贸w聽z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzaj贸w broni i amunicji oraz wykazu wyrob贸w i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na kt贸rych wytwarzanie lub obr贸t jest wymagana koncesja(Dz. U. z 2001 r., Nr 145, poz. 1625, z p贸藕n. zm.).
 24. Rozporz膮dzenie Ministra Gospodarki i Ministra Spraw Wewn臋trznych聽 z dnia6 marca 2013 r. w sprawie sprzeda偶y materia艂贸w wybuchowych, broni, amunicji, wyrob贸w i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz kontroli przestrzegania warunk贸w sprzeda偶y (Dz. U. z 2013 r., poz. 343);
 25. Rozporz膮dzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania wytworzonych materia艂贸w wybuchowych, broni, amunicji, wyrob贸w o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz broni oznakowanej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1027).
 26. Rozporz膮dzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania wprowadzonych do obrotu materia艂贸w wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrob贸w i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U.聽 z 2012 r., poz. 1008).
 27. Rozporz膮dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie instytucji wydaj膮cych opinie o mo偶liwo艣ci spe艂nienia warunk贸w technicznychi organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materia艂ami wybuchowymi, broni膮, amunicj膮 oraz wyrobami i technologi膮 o przeznaczeniu wojskowymlub policyjnym聽(Dz. U. z 2002 r., Nr 19, poz. 193, z p贸藕n. zm.).
 28. Rozporz膮dzenie Ministra Zdrowia聽z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie bada艅 psychiatrycznych聽i psychologicznych os贸b ubiegaj膮cych si臋 lub posiadaj膮cych prawo do wykonywania lub kierowania dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 albo bezpo艣rednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materia艂ami wybuchowymi, broni膮, amunicj膮 oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowymlub policyjnym (Dz. U. z 2002 r., Nr 150, poz. 1246, z p贸藕n., zm.).
 29. Rozporz膮dzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze艣nia 2002 r. w sprawie szkolenia potwierdzaj膮cego przygotowanie zawodowe do wykonywanialub kierowania dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 w zakresie wytwarzania i obrotu materia艂ami wybuchowymi, broni膮, amunicj膮 i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologi膮 o tym przeznaczeniu (Dz. U. z 2002 r., Nr 173, poz. 1415, z p贸藕n. zm.).
 30. Rozporz膮dzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 pa藕dziernika 2010 r. w sprawie pomieszcze艅 magazynowych i obiekt贸w do przechowywania materia艂贸w wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrob贸w o przeznaczeniu wojskowymlub policyjnym (Dz. U. z 2010 r., Nr 222, poz. 1451).
 31. Rozporz膮dzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie trybui szczeg贸艂owych warunk贸w przekazywania ewidencji zwi膮zanejz wykonywaniem dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia艂ami wybuchowymi, broni膮, amunicj膮 oraz wyrobami i technologi膮o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 348).
 32. Rozporz膮dzenie Ministra Spraw Wewn臋trznych聽 z dnia 24 sierpnia 2012 r.w sprawie szczeg贸艂owego trybu i warunk贸w przesy艂ania broni lub amunicjiza po艣rednictwem operator贸w 艣wiadcz膮cych us艂ugi pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1004).
 33. Rozporz膮dzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie wymaga艅, jakim powinien odpowiada膰 plan post臋powania na wypadek zagro偶enia 偶ycia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz 艣rodowiska naturalnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 194, poz. 1632).
Koncesja MSW na wykonywanie dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
a tak偶e obrotu technologi膮 o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
1. Rozporz膮dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczeg贸lnych zasad pe艂nomocnik贸w ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podleg艂ych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;
2. Decyzj臋 Nr 73/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 marca 2014 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 w sprawie zasad u偶ycia urz膮dze艅 do przetwarzania obrazu i d藕wi臋ku oraz organizacji ochrony informacji niejawnych podczas odpraw, narad i szkole艅 w kom贸rkach i jednostkach organizacyjnych podleg艂ych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MON poz. 84);
3. Decyzja Nr 243/MON Ministra Obrony Narodowe z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu reagowania na incydenty komputerowe w resorcie obrony narodowej;
4. Decyzja Nr 417/MON Ministra Obrony Narodowe z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 w sprawie sprawowania nadzoru nad ochron膮 informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podleg艂ych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz w kom贸rkach organizacyjnych Ministra Obrony Narodowe;
5. Decyzja Nr 73/MON Ministra Obrony Narodowe z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie dokumentacji szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej;
6. Zalecenia SKW w zakresie bezpiecze艅stwa autonomicznych stacji roboczych oraz sieci lokalnych przetwarzaj膮cych informacje niejawne 鈥 DBBT -803;
7. Zalecenia SKW w zakresie bezpiecze艅stwa teleinformatycznego 鈥 DBBT-801B;