Biolog terenowy

Biolog TerenowyBiolog terenowy jest fachowcem w dziedzinie zwalczania szkodników, takich jak gryzonie, owady i bakterie. Osoba taka musi dysponować bogatą wiedzą dotyczącą warunków ich funkcjonowania i rozwoju. Zgodnie z nazwą, biolog terenowy wykonuje swoją pracę w terenie. Jako teren należy tu rozumieć głównie zakłady produkcyjne i ich otoczenie. Zwłaszcza produkcja i obrót żywnością wymaga bardzo starannego zabezpieczenia przed szkodnikami. Bakterie stanowią realne zagrożenie dla zdrowia konsumentów, podobnie jak niebezpieczne lub przenoszące choroby owady i gryzonie, które niszczą surowce w magazynach, powodują straty materialne, zanieczyszczają wodę oraz zostawiają odchody.

            Obecnie nie tylko ustawodawstwo krajowe i unijne narzuca podmiotom gospodarczym minimalne normy zabezpieczenia produktów żywnościowych przed szkodnikami, ale także szereg standardów i norm wdrażanych zwłaszcza przez duże, zachodnie sieci handlowe. Firmy te ze szczególną starannością podchodzą do kwestii bezpieczeństwa żywności, którą same handlują. Dlatego w praktyce standardy opracowane przez zachodnie sieci są nierzadko bardziej rygorystyczne niż państwowe. Najbardziej znanym standardem jakości i zarządzania pozostaje BRC Global Standard Food.

            W Polsce powstała znaczna ilość firm DDD, choć wbrew pozorom zdobycie uprawnień pozwalających na taką działalność nie jest zbyt trudne, a na pewno znacznie łatwiejsze niż w państwach zachodnich. Ponadto częstą, ale błędną praktyką stosowaną przez zleceniodawców jest kierowanie się głównie kryterium cenowym. Tymczasem wiele z firm oferujących usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji nie posiada odpowiednich kwalifikacji, co odbija się na jakości ich pracy, w w dalszej perspektywie na higienie i bezpieczeństwie żywności. Dlatego przedsiębiorcy mający wątpliwości co do kompetencji danej firmy DDD powinni być szczególnie zainteresowani współpracą z profesjonalnym biologiem terenowym. Jest to wręcz niezbędny warunek utrzymania korzystnych kontaktów handlowych z dużymi sieciami handlowymi nie uznającymi kompromisów w kwestii bezpieczeństwa jakości i wymagających posiadania odpowiednich certyfikatów. Prawidłowa polityka w zakresie pest control daje firmie renomę oraz oddala ryzyko dotkliwych kar nakładanych przez uprawnione do tego organy.

            Biolog terenowy wraz z wyznaczonym do tego celu pracownikiem firmy sprawdza aktualną aktywność szkodników w zakładzie oraz w jego najbliższym otoczeniu. Ważną funkcją biologa terenowego jest profesjonalna kontrola działalności firmy DDD zatrudnianej przez dane przedsiębiorstwo do zwalczania szkodników i zapobiegania ich pojawianiu się. Specjalista szuka ewentualnych błędów na każdym etapie wdrażanych w obiekcie procesów DDD oraz wnikliwie weryfikuje dokumentację. Podczas swojej pracy sprawdza jakie drobnoustroje znajdowały się na terenie zakładu, jakie narzędzia przeciwko nim zastosowano, czy dezynfekcja odbyła się przy pomocy odpowiednio dobranych środków chemicznych o właściwym stężeniu. Biolog terenowy analizuje też poprawność doboru metod fizycznych, chemicznych i biologicznych zastosowanych w celu przeprowadzania dezynsekcji i deratyzacji. Metody te różnią się bowiem w zależności od specyfiki zakładu i jego otoczenia.

            Zwieńczeniem pracy biologa terenowego jest przygotowany przez niego szczegółowy i konkretny raport odpowiadający międzynarodowym standardom. W raporcie w razie potrzeby wymienia się słabe strony i błędy w procesie zwalczania szkodników w przedsiębiorstwie. Biolog terenowy udziela cennych wskazówek w zakresie likwidacji szkodników. Sprawdza szczelność pomieszczeń, doradza w kwestii magazynowania i układania rozmaitych rzeczy na terenie firmy, sprzątania, czyszczenia maszyn, a jeśli zachodzi taka konieczność, to proponuje alternatywne rozwiązania.

            Aby zostać biologiem terenowym potrzebne jest stosowne wykształcenie i doświadczenie. Teoretyczna wiedza z zakresu biologii, chemii, mykologii, entomologii czy zachowań zwierząt musi być poparta praktyką. Odpowiednie uprawnienia i certyfikaty zdobywa się stopniowo, biorąc udział w profesjonalnych szkoleniach. Cena audytu przeprowadzanego przez biologa terenowego jest ustalana indywidualnie, ponieważ wpływa na nią wiele czynników – zwłaszcza wielkość i specyfika zakładu.